We have a range of digital books published on behalf of Yellow House English

Yellow House English is the brand name for materials written and composed by Claire Selby to help children learn English. It stands for the highest educational values delivered in the most memorable way. It is play-with-a-purpose English teaching. Yellow House English believes that all children can learn English successfully. The most important step is to start learning at a very young age. Millions of children around the world learn English better and faster with Yellow House English.

Click on a cover for more information and to buy a copy

_________________________________________________________________________________________________________________________

How to help your class learn English
(English version)
Clear and easy-to-follow, this is an ideal handbook for teachers of English to young learners in preschool and primary. It has 3 parts:

1. Research, methodology and the ideal approach to teaching young learners

2. How to plan and structure English lessons within the pre-primary and primary frameworks

3. Practical advice on choosing and using materials, equipment and games


Intrinsic Books digital edition: £15.99
_________________________________________________________________________________________________________________________

How to help your child learn English
English version
How to help your child learn English is an easy-to-read guide. It answers all the key questions parents everywhere are asking, including:
• When should my child start learning English?
• How do children learn English best?
• What should I expect from my child at each age from 0 to 10+?
• How can I help my child as I am not a teacher and don’t speakEnglish well?


Intrinsic Books digital edition: £7.99
_________________________________________________________________________________________________________________________


How to help your class learn English
(Polish version)
Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym, czy świeżo upieczonym nauczycielem angielskiego jako języka obcego, im więcej będziesz wiedział o sposobach, jakimi dzieci uczą się języka, tym lepiej będziesz potrafi ł im w tym pomóc. Teraz jest właśnie odpowiedni moment, by zweryfi kować swoje spojrzenie na metody nauczania języka angielskiego jako języka obcego (Teaching English as a Foreign Language – w skrócie TEFL), ponieważ przybyły nam nowe źródła informacji.


Intrinsic Books digital edition: £15.99

_________________________________________________________________________________________________________________________

How to help your child learn English
(Polish version)
Przystępując do lektury tej książki myślą Państwo zapewne o jakimś konkretnym dziecku - może o swoim własnym, może o wnuku, siostrzenicy, bratanku lub innych krewnych. Ja także pisząc myślałam o dzieciach. Miałam przed oczami twarze moich własnych dzieci, które w najwcześniejszych latach wzrastały jako dwujęzyczne, jak również wiele radosnych, zamyślonych bądź rozbawionych twarzyczek dziecim w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym, które spotykałam w różnych krajach przez ostatnich dziesięć lat.


Intrinsic Books digital edition: £7.99

_________________________________________________________________________________________________________________________

How to help your class learn English
Russian version [available 2016]


Intrinsic Books digital edition: £15.99

_________________________________________________________________________________________________________________________

How to help your child learn English
Russian version

Присоединившись прочитать эту книгу, вы, вероятно, думая о конкретном ребенке - возможно, на свой страх и, возможно внук, племянница, племянник или других родственников. Я также думал о написании детей. Я имел перед глазами лица моих собственных детей в первые годы повышенной двуязычным, а также много счастливых, продуманные или удивленные лица dziecim в дошкольном или младшем школьном что я встретил в различных странах за последние десять лет.
Опыт и наблюдения из этого периода я в сочетании с исследованиями. В многочисленных статьях и исследованиях я был ответственен не только за это, как дети приобретают язык, но и вопрос о функционировании их памяти - как это собирает и хранит информацию. Все чаще и чаще предметом научного исследования являются реакцией детей на конкретных сигналов и знаков, которые привлекают внимание и фокус, и тем самым поощрять обучение. Их использование в учебном процессе это самый простой способ к успеху.


Intrinsic Books digital edition: £7.99

_________________________________________________________________________________________________________________________

How to help your class learn English
Mandarin version


Intrinsic Books digital edition: £15.99

_________________________________________________________________________________________________________________________

How to help your child learn English
Mandarin version


Intrinsic Books digital edition: £7.99

_________________________________________________________________________________________________________________________